1. Niniejsza „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej „Polityka”) stanowi prezentację wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych przyjętych w spółce pod firmą Artimed  Spółka s.c.Ewa Donde; Dominika Donde -Antepowicz  z siedzibą w 01-687 Warszawie) przy ul. Lektykarskiej 4A dysponującej CEIDG  (dalej „Spółka), w związku z obowiązywaniem RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są Spółka, komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji, komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużym rozmiarze, pozostałe komórki organizacyjne oraz wszyscy członkowie personelu Spółki. Spółka będzie starała się zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Spółki z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Spółkę.

 

 1. Polityka zawiera:
  1. opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spółce;
  2. procedury i instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych, wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach.

 

 1. Polityka została przyjęta Decyzją Właścicieli Spółki z dnia 17-05-2018 roku. Odpowiedzialny za wdrożenie i stosowanie w Spółce niniejszej Polityki jest Współwłaściciel Spółki – Ewa Donde, której powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych  do zapewnienia zgodności Spółki z RODO.

Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają:

 1. Ewa Donde

 

 1. SKRÓTY I DEFINICJE:
  1. „RODO” – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
  2. „Dane” – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  3. „Dane wrażliwe” – oznaczają dane specjalne i dane karne.
  4. „Dane specjalne” – oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
  5. „Dane karne” – oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
  6. „Dane dzieci” – oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.
  7. „Osoba” – oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  8. „Podmiot przetwarzający” – oznacza organizację lub osobę, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
  9. „Profilowanie” – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  10. „Eksport danych” – oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  11. „IOD” lub „Inspektor” – oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  12. „RCPD” lub „Rejestr” oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE – ZASADY OGÓLNE
  5.1. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w Spółce:

  1. Legalność − Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
  2. Bezpieczeństwo − Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
  3. Prawa Jednostki − Spółka umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw przewidzianych w RODO i prawa te realizuje.
  4. Rozliczalność − Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność z RODO.

  5.2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę
  Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

  5.3. System ochrony danych
  System ochrony danych osobowych w Spółce składa się z następujących elementów:

  1. 1) Inwentaryzacja danych. Spółka dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
   1. przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane wrażliwe);
   2. przypadków przetwarzania danych osób, których Spółka nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);
   3. przypadków przetwarzania danych dzieci;
   4. profilowania;
   5. współadministrowania danymi.
  2. 2) Rejestr. Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce (dalej „Rejestr”). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Spółce.
   1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych
   2. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Spółka przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
  3. 3) Podstawy prawne. Spółka zapewnia, identyfikuje i weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych, a także:
  4. 4) Obsługa praw jednostki. Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
   1. Obowiązki informacyjne. Spółka przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach gdy jest to wymagane przez RODO oraz zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
   2. Możliwość wykonania żądań. Spółka zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu uzasadnionego żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
   3. Obsługa żądań. Spółka zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób, których dane dotyczą były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO i prawidłowo dokumentowane.
   4. Zawiadamianie o naruszeniach. Spółka stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
  5. 5) Minimalizacja. Spółka stosuje zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
   1. zasady zarządzania adekwatnością danych;
   2. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
   3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.
  6. 6) Bezpieczeństwo. Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
   1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
   2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
   3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
   4. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
   5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.
  7. 7) Przetwarzający. Spółka posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Spółki, zasady określenia wymogów co do warunków przetwarzania (umowy powierzenia/zasady przetwarzania itp), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia (kontrole/audyty itp).
  8. 8) Eksport danych. Spółka posiada zasady weryfikacji, czy Spółka nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
  9. 9) Privacy by design. Spółka zarządza zmianami w zakresie przetwarzania danych mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Spółce uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
  10. 10) Przetwarzanie transgraniczne. Spółka posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO w przypadku gdy takie przetwarzanie transgraniczne ma miejsce.

 

 1. INWENTARYZACJA
  1. 6.1. Dane wrażliwe. Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
  2. 6.2. Dane niezidentyfikowane. Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.
  3. 6.3. Profilowanie. Spółka identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
  4. 6.4. Współadministrowanie. Spółka identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

 

 1. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
  1. 7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
  2. 7.2. Spółka prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
  3. 7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków w zakresie ochrony danych.
  4. 7.4. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Spółka uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Spółka odnotowuje co najmniej:
   1. (i) nazwę czynności,
   2. (ii) cel przetwarzania,
   3. (iii) opis kategorii osób, których dane dotyczą,
   4. (iv) opis kategorii danych,
   5. (v) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
   6. (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG;
   7. (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

 

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA
  1. 8.1. Spółka ustala podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
  2. 8.2. Spółka dookreśla ogólną podstawę (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, uzasadniony cel Spółki) w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Na przykład dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
  3. 8.3. Spółka wdraża metody zarządzania zgodami, umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
  4. 8.4. Kierownik komórki organizacyjnej Spółki ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Spółki, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Spółki.

 

 1. SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
  1. 9.1. Spółka dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
  2. 9.2. Spółka ułatwia osobom, których dane przetwarza korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Spółki informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Spółce, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Spółką w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
  3. 9.3. Spółka dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób, których dane przetwarza.
  4. 9.4. Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób, których dane przetwarza dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
  5. 9.5. W celu realizacji praw jednostki Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółkę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
  6. 9.6. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób, których dane przetwarza.

 

 1. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
  1. 10.1. Spółka określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
  2. 10.2. Spółka informuje osobę, której dane przetwarza o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
  3. 10.3. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
  4. 10.4. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej:
   1. w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
   2. jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
   3. jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
  5. 10.5. Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
  6. 10.6. Spółka informuje osobę, której dane przetwarza o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
  7. 10.7. Spółka informuje osobę, której dane przetwarza przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
  8. 10.8. Spółka informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
  9. 10.9. Spółka informuje osobę, której dane przetwarza o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
  10. 10.10. Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

 

 1. ŻĄDANIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZETWARZANE
  1. 11.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane przetwarza, Spółka wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności tych osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Spółka może zwrócić się do osoby występującej z żądaniem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
  2. 11.2. Nieprzetwarzanie. Spółka informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące udzielenia jej takiej informacji.
  3. 11.3. Odmowa. Spółka informuje osobę, która wystąpiła z żądaniem, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie uwzględnienia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
  4. 11.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Spółka informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie, występującej z takim żądaniem, dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
  5. 10.5. Kopie danych. Na żądanie osoby, której dane przetwarza Spółka wydaje tej osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Spółka wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
  6. 11.6. Sprostowanie danych. Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na uzasadnione żądanie osoby, która z takim wnioskiem wystąpi. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, jeśli osoba nie wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. Spółka informuje o sprostowaniu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Spółka informuje osobę, której sprostowane dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba ta tego zażąda.
  7. 10.7. Uzupełnienie danych. Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której dane dotyczą. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Spółka nie może przetwarzać danych, których przetwarzanie żąda ta osoba, jeśli są one Spółce niepotrzebne dla realizacji celu przetwarzania). Spółka może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
  8. 11.8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Spółka usuwa dane, gdy:
   1. dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
   4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
   6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

   Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.
   Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Spółka podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
   W przypadku usunięcia danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

  9. 11.9. Ograniczenie przetwarzania. Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
   1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

   W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
   Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
   W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

  10. 11.10. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby, której dane przetwarza, Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane w systemach informatycznych Spółki na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej.
  11. 11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub o powierzone Spółce zadanie w interesie publicznym, Spółka uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  12. 11.12. przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Spółka prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Spółka uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  13. 11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
  14. 11.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Spółka przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Spółka zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Spółki, chyba że taka automatyczna decyzja (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką; lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub (iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

 

 1. MINIMALIZACJA
   Spółka dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

  1. 12.1. Minimalizacja zakresu. Spółka zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. Spółka dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok. Spółka przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).
  2. 12.2. Minimalizacja dostępu. Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). Spółka stosuje kontrolę dostępu fizycznego. Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających. Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach dotyczących stosowanych środków organizacyjnych technicznych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych, wydanych w ramach stosowania Polityki.
  3. 12.3. Minimalizacja czasu. Spółka wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych Spółki, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO
   Spółka zapewnia stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

  1. 13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa. Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
   1. Spółka zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
   2. Spółka kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
   3. Spółka przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
   4. Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Spółka ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:
    1. pseudonimizacja,
    2. szyfrowanie danych osobowych,
    3. inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
    4. środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
  2. 13.2. Oceny skutków dla ochrony danych. Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie. Spółka stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Spółce.
  3. 13.3. Środki bezpieczeństwa. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów.
  4. 13.4. Zgłaszanie naruszeń. Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

 

 1. PRZETWARZAJĄCY
  Spółka posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Spółki opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Spółce. Spółka zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych spełniające wymogi RODO. Spółka rozlicza przetwarzających z wykorzystania pod przetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

 

 1. EKSPORT DANYCH
  Spółka rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia). Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Spółka okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

 

 1. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI
  Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.
  W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Spółkę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

 

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  1. 17.1. Co to są pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” Przeglądarka internetowa Użytkownika może także przechowywać tzw. pliki cookes, które mogą ułatwiać korzystanie ze Strony w przyszłości. Pliki cookies w żaden sposób nie przekazują jakichkolwiek indywidualnych danych osobowych odwiedzającego.
   Użytkownik ma także możliwość wyłączania lub kasowania plików cookies korzystając z odpowiedniej opcji w menu swojej przeglądarki internetowej.
  2. 17.2. Podstawa prawna. Strona spełnia wymogi prawne dotyczące Prawa Telekomunikacyjnego realizującego zalecenia wynikające z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony prywatności 2002/58/ WE na umieszczenie plików cookies oraz art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a Administrator realizuje procedurę zbierania w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i motywu 47 RODO.
   Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w przeglądarce internetowej (szczegóły poniżej). W przypadku braku zmiany tych ustawień pliki cookies będą zapisane w pamięci danego urządzenia za pomocą którego przeglądana jest ta Strona internetowa.
  3. 17.3. W jakim celu stosuje się pliki cookies? Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies w celach analitycznych (anonimowe dane statystyczne odwiedzalności strony), marketingowych oraz do personalizacji treści pod kątem preferencji lub wygody użytkownika. Pliki takie stosowane mogą być także przez zewnętrzne serwisy społecznościowe – takie jak na przykład: Facebook, YouTube czy Google, w tym Google Analytics.
   Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w dziale: Google Analytics – zabezpieczanie danych
   https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  4.  
   Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo tutaj:
   https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
    
   Jak wyłączyć i usunąć pliki cookies?
   Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyłączania plików „cookies” w najpopularniejszych poszczególnych przeglądarkach internetowych.

   1. Firefox
    https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   2. Chrome
    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   3. Internet Explorer/ Edge
    https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   4. Opera
    http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   5. Safari
    https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
   6. Urządzenia mobilne:

   W przypadku innej przeglądarki i systemu operacyjnego rozwiązania należy szukać w internecie lub w plikach pomocy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Postanowienia Polityki mogą być zmieniane w drodze podjętej Decyzji Współwłaścicieli Spółki.
  Polityka wchodzi w życie z dnem 25 maja 2018 roku